Forside Sitemap Udskriv siden
  > Penge til gode> Hvad sker der i fogedretten?   Søg
  
  
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater

 

Hvad sker der i fogedretten?

 

En del af retssystemet i Danmark tager sig af at tvinge betalinger eller handlinger igennem. Har man et retsgyldigt krav mod en skyldner, kan kreditor tage modparten i fogedretten for at få kravet opfyldt. Der er ingen, der er særlig begejstrede for at skulle for ”Kongens Foged”. Men for nogle kan det ikke undgås, fordi ”kassen” simpelt hen er tom. Men hvad sker der egentlig i fogedretten?
 
De allerfleste sager i fogedretterne drejer sig om manglende betaling af en gæld. Fogeden tager sig også af udsættelsesforretninger, hvor en lejer eksempelvis ikke har betalt huslejen. Der findes også indsættelsesforretninger, for eksempel hvor kreditor vil have fat i en bil solgt med ejendomsforbehold, fordi betalingerne ikke overholdes af køber. Endelig er der tvangsfuldbyrdelsessager om samvær med børn og sager om fogedforbud.
 
Skyldneren, vi antager, at sagen drejer sig om et almindeligt krav på betaling, har måske skrevet under på et frivilligt forlig og har derved anerkendt at skylde pengene, eller også er skyldneren blevet dømt til at betale ved en forudgående retssag. Skyldneren vil være blevet opfordret til at betale, forinden sagen kommer for fogedretten. Betales der ikke, eller kan der ikke aftales en afdragsordning, som kreditor vil acceptere, sendes sagen i fogedretten.
 
Når sagen er sendt i fogedretten, vil skyldneren blive indkaldt til at møde på et bestemt tidspunkt. Til stede vil foruden skyldneren være kreditor eller dennes repræsentant - sikkert en fra et advokatfirma – samt fogeden. Mødet vil foregå ret uformelt. Fogeden har efter loven pligt til at vejlede en skyldner, der møder uden advokat. Mødet vil dog gå ret hurtigt og blive afviklet under et vist tidspres.
 
Kreditors krav vil blive opgjort med de omkostninger, som fremsendelse af sagen til fogedretten har medført. På mødet vil skyldneren blive opfordret til at betale, og hvis det ikke er muligt, stilles en række spørgsmål; om grunden til den manglende betalingsevne; hvilke aktiver skyldneren ejer med henblik på, at der kan foretages udlæg (pant) deri; og endelig vil der blive drøftet en afdragsordning.
 
Skyldneren har pligt til at fortælle relevante oplysninger om sin egen og husstandens økonomi og har pligt til at oplyse, hvad man ejer – hus, bil, aktier, indlån og tilgodehavender etc. Kan skyldneren ikke betale straks, og har skyldneren aktiver, foretager kreditor med fogedens hjælp udlæg i disse aktiver. Det betyder, at skyldneren ikke må sælge aktiverne, uden først at have indfriet kreditors gæld
 
Udlægget er en panteret, der kan tinglyses på fast ejendom og køretøjer. Udlægget reserverer kreditor dækning i en købesum for det udlagte og hindrer salg, uden kreditors accept. Udlægget kan også bruges af kreditor til at begære auktionssalg over det udlagte aktiv. Det sker dog kun, når kreditor er ret sikker på at få sit krav helt eller delvis indfriet ved auktionssalget. Auktionssalg er ikke muligt over løsøre, hvis skyldneren i fogedretten tilbyder at betale gælden afdragsvis over maksimalt 10 måneder og overholder denne afdragsordning. Så kan fogedretten nemlig bestemme, at det udlagte aktiv ikke må sælges så længe. Tvangsauktion over familiens bolig kan også undgås ved at afdrage efter en ordning, fastsat af fogedretten.
 
Bliver skyldneren væk fra mødet i fogedretten, vil sagen kunne overgå til politifremstilling. Det betyder i værste fald, at skyldneren vil kunne blive anholdt og bragt til fogedretten af politiet. Men normalt får man et opkald fra politiet med besked på at møde på et bestemt tidspunkt og, man bliver advaret mod at blive væk, da man så risikere anholdelse. Er man syg, kan det være lovlig forfald, men der kan evt. kræves dokumentation (der findes en blanket på domstol.dk til brug herfor). Man kan give en skriftlig fuldmagt til en anden. Den befuldmægtigede må sættes ind i økonomien og bør kunne svare på relevante spørgsmål. Visse sager kan foretages udkørende (uden for dommerkontoret) til eksempelvis skyldnerens bopæl. Fogeden har ret til adgang og vil kunne tvinge sig ind for at finde udlægsegnede aktiver. Dens slags fogedforretninger foretages ikke så ofte og normalt kun ved mistanke om, at skyldneren ikke oplyser loyalt om sin økonomi.
 
Det er ikke alt, der kan foretages udlæg i. Som borger i Danmark har man krav på et hjem af en vis standard. Denne standard fastsættes af lovgiverne og i retspraksis og kaldes trangsbeneficiet. Man risikerer således ikke, at sofaen, eller sengen bliver udlagt og tvangssolgt, hvis man ikke kan betale, med mindre der er tale om helt specielt dyre møbler, og så skal man have nogle normale billigere møbler i stedet.
 
Fjernsyn og musikanlæg foretages der ikke udlæg i, medmindre de er af nyere dato, og har en høj gensalgsværdi, selv på en auktion. Derimod vil der normalt kunne foretages udlæg i huse, sommerhuse og biler, uanset værdien. Biler kan være omfattet af trangsbeneficiet, hvis værdien er lav og der er tale om et nødvendigt transportmiddel, for at skyldneren kan komme på arbejde. Der kan foretages udlæg i tilgodehavender, aktier, og indeståender i banken.
 
Udlæg kan også foretages i rede penge, bortset fra en sum, der er nødvendig for at kunne leve resten af måneden. Mindre værdifulde ting, der er nødvendige til uddannelse eller erhverv kan heller ikke udlægges. Der kan ikke foretages udlæg i fremtidig løn – i hvert fald ikke før der er gået en uge efter indtjeningsperioden (fra det tidspunkt, hvor lønnen var forfalden til betaling)
 
Nogle opsparinger eller beløb er kreditorbeskyttede; d.v.s. der ikke kan foretages udlæg i beløbet, eksempelvis en personskadeerstatning. Genstande, man har købt for penge fra en personskadeerstatning, kan der heller ikke foretages udlæg i. Det er dog en forudsætning, at man holder pengene adskilt fra sin øvrige formue, og at det købte klart kan identificeres som købt for erstatningen.
 
Efter et fremmøde i fogedretten, hvor der ikke foretages udlæg – det vil sige, hvor skyldneren afgiver ”insolvenserklæring” – bliver skyldneren ”fredet” for at skulle møde i fogedretten i en periode på 6 måneder. Kreditor kan altså først på ny sende sagen i fogedretten efter 6 måneder. Andre kreditorers fogedbegæringer vil også blive afvist i perioden.